§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają prawa i obowiązki stron umowy, której przedmiotem jest oddanie przez spółkę GB Rent sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-044), przy ul. Mogileńskiej 50, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422694, posiadającą numer NIP: 7822550049, REGON: 302128189 (dalej jako: Wynajmujący) do używania przez czas oznaczony na rzecz klienta (dalej jako: Najemca) określonego w umowie najmu pojazdu (dalej jako: Umowa najmu).
 2. OWN stosuje się do wszystkich Umów najmu pojazdów, chyba że Umowa najmu stanowi inaczej.
 3. W razie sprzeczności OWN z Umową najmu, strony związane są postanowieniami Umowy najmu.
 4. Ilekroć w OWN jest mowa o:
 5. Najemcy – należy przez to rozumieć stronę umowy najmu pojazdu zawartej z Wynajmującym w ramach prowadzonej przez Wynajmującego Wypożyczalni Pojazdów, inną niż Wynajmujący lub osobę, która dokonała Rezerwacji pojazdu poprzez serwis internetowy www.gbrent.pl lub w inny sposób;
 6. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Najemcę, a także każdą inną osobę fizyczną, którą Najemca wskazał w umowie najmu jako osobę upoważnioną do prowadzenia pojazdu;
 7. Formie dokumentowej – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 772 - 773 k.c.), w tym zwłaszcza dokumenty w formie pisemnej, SMS, email, lub nagranie rozmowy telefonicznej;
 8. Opłatach dodatkowych – należy przez to rozumieć zestawienie opłat z 5 ust. 4 pkt 1) OWN.
 9. Pozostałych kosztach - należy przez to rozumieć zestawienie kosztów z 5 ust. 4 pkt 2) OWN.
 10. Dzień Roboczy – dzień inny niż sobota, niedziela i inny niż dzień ustawowo wolny od pracy;
 11. Rezerwacja - oświadczenie woli Najemcy składane za pomocą Formularza Rezerwacji, telefonicznie, elektronicznie (za pośrednictwem e-maila) lub w oddziale, w którym Wynajmujący prowadzi działalność i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Wynajmującym;
 12. Kosztorys – niezależna kalkulacja kosztów naprawy pojazdu sporządzona w oparciu o normy producenta, uwzględniające w szczególności koszty części podlegających naprawie lub wymianie oraz koszty godzin roboczych potrzebnych do realizacji napraw. 

§ 2

NAJEMCA ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO KIEROWANIA POJAZDEM

 1. Najemcą pojazdu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (ułomna osoba prawna).
 2. Najemca pojazdu będący osobą fizyczną w dniu zawarcia Umowy najmu musi spełniać łącznie następujące wymagania:
 • ma ukończony 21 rok życia,
 • posiada od co najmniej roku uprawnienia do kierowania pojazdem, a w szczególności nie został pozbawiony uprawnień do kierowania pojazdem przez uprawniony do tego organ, a nadto nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem,
 • posiada ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport),
 • posiada ważny dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem (np. prawo jazdy).
 1. Najemca będący osobą fizyczną obowiązany jest przedstawić Wynajmującemu celem zawarcia Umowy najmu i wydania pojazdu:
  • dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport),
  • dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem (np. prawo jazdy),
  • zaświadczenie o wpisie do CEiDG – w przypadku gdy zawiera umowę jako przedsiębiorca,
  • w przypadku, gdy osoba podpisująca umowę w imieniu Najemcy działa jako pełnomocnik/osoba upoważniona – dowód umocowania do zawarcia Umowy najmu (np. pełnomocnictwo), z wyjątkiem sytuacji, gdy umocowanie wynika z treści dokumentu, o którym mowa w pkt 3) powyżej.
 2. Najemca będący osobą prawną lub ułomną osobą prawną obowiązany jest przedstawić Wynajmującemu celem zawarcia Umowy najmu i wydania pojazdu:
 • informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub innego właściwego rejestru, z którego wynikają aktualne dane o reprezentacji Najemcy,
 • w przypadku, gdy osoba podpisująca umowę w imieniu Najemcy działa jako pełnomocnik/osoba upoważniona – dowód umocowania do zawarcia Umowy najmu (np. pełnomocnictwo), udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub innego właściwego rejestru, z którego wynikają aktualne dane o reprezentacji Najemcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy umocowanie wynika z treści dokumentu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej.
 1. Pojazd będący przedmiotem Umowy najmu może być kierowany jedynie przez:
 2. Najemcę będącego osobą fizyczną,
 3. osobę wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy najmu (dalej jako: Użytkownik), która spełnia wymagania, o których mowa w pkt 2 powyżej.
 4. W przypadku zamiaru upoważnienia kolejnej osoby do korzystania z pojazdu Najemca obowiązany jest zwrócić się do Wynajmującego, na zasadach przewidzianych w par. 1 ust. 4 Umowy najmu, o wyrażenie zgody w tym zakresie, przedkładając stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej.
 5. Najemca od momentu wydania mu pojazdu w oparciu o zawartą Umowę najmu ponosi odpowiedzialność za pojazd oraz za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności za przestrzeganie przez Użytkownika postanowień Umowy najmu oraz OWN. W razie zawarcia Umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialność jest solidarna. Najemca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o treści postanowień OWN oraz Umowy najmu w zakresie obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii pojazdu.
 6. Postanowienia niniejszych OWN i Umowy najmu odnoszące się do Najemcy znajdują odpowiednie zastosowanie do Użytkownika pojazdu.
 7. W razie stwierdzenia niespełniania przez Najemcę będącego osobą fizyczną lub Użytkownika wymagań wskazanych w pkt 2 powyżej Wynajmujący jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy najmu lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.

§ 3

ZAWARCIE UMOWY NAJMU. CZASZ TRWANIA UMOWY NAJMU. PRZEKAZANIE POJAZDU.

 1. Wynajmujący i Najemca zawierają Umowę najmu oraz wypełniają i podpisują protokół przekazania pojazdu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przez formę pisemną Wynajmujący i Najemca rozumieją również złożenie podpisów pod dokumentem (w tym umową, protokołem) na tablecie lub innym podobnym urządzeniu mobilnym z warstwą biometryczną oraz z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem. Dokumenty, o którym mowa w zdaniu pierwszym, łącznie z dokumentem OWN stanowią treść Umowy najmu.
 2. Poprzez podpisanie dokumentów, o których mowa w ustępie 1 powyżej, Najemca oświadcza, że zapoznał się z ich treścią.
 3. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w Umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w protokole przekazania pojazdu. W przypadku różnych dat, bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty wcześniejszej.
 4. Pojazd będący przedmiotem najmu wydany zostaje Najemcy w stanie technicznej sprawności, czysty, bez widocznych uszkodzeń, z kompletem dokumentów niezbędnych do jego używania oraz jednym kompletem kluczyków (i/lub pilotem) i zatankowany, co strony zobowiązane są potwierdzić poprzez złożenie podpisu na protokole przekazania pojazdu. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, co do stanu pojazdu Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu możliwie niezwłocznie po zauważeniu ich.

 § 4

OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu czynszu, opłat dodatkowych, pozostałych kosztów oraz innych należności w wysokości i na zasadach wskazanych w Umowie najmu oraz niniejszych OWN.
 2. Najemca zobowiązuje się użytkować udostępniony mu w ramach Umowy najmu pojazd z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania wraz z kompletem otrzymanych dokumentów, kluczyków (i/lub pilota) oraz wyposażeniem, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
 3. Najemca zobowiązuje się do używania pojazdu w sposób określony w Umowie najmu oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu pojazdu, stosownie do instrukcji i wskazówek Wynajmującego a ponadto zobowiązuje się do:
  • przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w kraju oraz na określonym terenie, na którym użytkowany jest pojazd, w szczególności przepisów prawa ruchu drogowego oraz przepisów prawa miejscowego,
  • posiadania przy sobie ważnych dokumentów, jakie są wymagane przez kontrolę ruchu drogowego w kraju oraz na określonym terenie, na którym użytkowany jest pojazd (m.in. ważne i honorowane na terytorium właściwego państwa prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC lub dowód opłacenia składki, zaświadczenie o wynajęciu pojazdu),
  • zabezpieczenia pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą (zamykanie samochodu na klucz, włączanie wszystkich urządzeń antywłamaniowych, zakaz pozostawiania dowodu rejestracyjnego w pojeździe, staranne przechowywanie dokumentów rejestracyjnych pojazdu). Jeśli pojazd nie jest użytkowany Najemca zobowiązuje się pozostawić go na parkingu strzeżonym bądź na ogrodzonej posesji; koszty parkingu i przechowania ponosi w całości Najemca; zabrania się pozostawiania w pojeździe dokumentów, kluczyków, a także panelu odtwarzacza, nawigacji satelitarnej, jeśli takie pojazd posiada;
  • wykonywania własnym staraniem i na własny koszt obsługi bieżącej pojazdu (kontrola i uzupełnianie olejów, płynów, ciśnienia w ogumieniu, sprawdzanie i ewentualna wymiana żarówek), w szczególności stosowanie paliwa odpowiedniego rodzajowo dla danego typu silnika, wskazanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  • utrzymywania pojazdu w należytej czystości,
  • zapłaty na własny koszt grzywien i innych kar pieniężnych, opłat autostradowych i innych za korzystanie z infrastruktury drogowej, opłat za parkowanie pojazdu oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie ww. opłat, jak również wszelkich należności prywatnoprawnych i publicznoprawych wynikłych z korzystania z pojazdu, chyba że Najemca wykaże, że on lub Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za powstanie obowiązku zapłaty tego rodzaju kwot. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił za Najemcę z tytułu zobowiązań Najemcy określonych w zdaniu poprzedzającym oraz do zwrotu wszelkich kosztów jakie Wynajmujący poniósł z tytułu udzielenia informacji właściwym organom w zakresie osoby obowiązanej do zapłaty kwot, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeśli wynikają one z używania pojazdu w sposób sprzeczny z Umową najmu lub OWN, lub w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zabronione jest użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności:
 • branie udziału pojazdem w zawodach i wyścigach,
 • używanie pojazdu po nieutwardzanej drodze lub terenie,
 • przewożenie pojazdem materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu,
 • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • holowanie innych pojazdów wynajmowanym pojazdem,
 • przekraczanie dopuszczalnej ładowności pojazdu,
 • przewożenie pojazdem większej niż dozwolona liczby pasażerów,
 • wprowadzanie z wykorzystaniem pojazdu na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanie poza obszar celny Wspólnoty towarów zabronionych przez przepisy poszczególnych krajów,
 • palenie w pojeździe wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych,
 • spożywanie alkoholu,
 • zażywanie narkotyków,
 • dokonywania w pojeździe jakichkolwiek przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego,
 • przewożenie w pojeździe zwierząt,
 • wyjazd pojazdem poza granice RP bez pisemnej zgody Wynajmującego, w szczególności zabrania się wjazdu pojazdem do następujących państw: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz do pozostałych krajów niebędących członkami Unii Europejskiej,
 • usuwanie lub zasłanianie znaczeń na pojeździe, w tym firmowych Wynajmującego, chyba że Wynajmujący wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem zapłaty opłat dodatkowych w wysokości wskazanej w § 5 ust. 4 OWN.
 1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Umowy najmu, Najemca nie jest uprawniony do dokonywania konserwacji, napraw i ulepszeń najmowanego pojazdu, w tym instalowania w nim dodatkowego wyposażenia.
 2. W przypadku awarii lub wykrycia usterki pojazdu Najemca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego w formie elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego wskazany w komparycji Umowy najmu oraz telefonicznie na numer wskazany w komparycji Umowy najmu, celem uzyskania jego stanowiska. Jeśli awaria lub usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy. W przypadku niemożliwości przywrócenia pojazdu do sprawności technicznej Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Najemcy innego pojazdu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Najemcy wynikłą z usterki lub awarii pojazdu.
 3. W przypadku uszkodzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany każdorazowo, niezwłocznie zgłosić uszkodzenie pojazdu Wynajmującemu w formie elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego wskazany w komparycji Umowy najmu oraz telefonicznie na numer wskazany w komparycji Umowy najmu, w szczególności w przypadku uczestnictwa pojazdu w zdarzeniu drogowym, w tym w jakiejkolwiek kolizji Najemca zobowiązany jest:
 4. powiadomić niezwłocznie Wynajmującego o miejscu i przebiegu zdarzenia,
 5. wezwać na miejsce zdarzenia Policję i uzyskać od niej wiążące informacje istotne dla zgłoszenia szkody,
 6. uzyskać stosowne do okoliczności oświadczenie uczestników zdarzenia, w przypadku winy po stronie innego uczestnika uzyskać dane niezbędne do zgłoszenia szkody (m.in.: nazwa zakładu ubezpieczeń, nr polisy),
 7. zabezpieczyć Pojazd,
 8. przekazać wszystkie zebrane informacje Wynajmującemu.
 9. Obowiązki wymienione w ust. 7 lit a), b) i e) powyżej mają zastosowanie przypadku kradzieży Pojazdu. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia kradzieży zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty pojazdu.
 10. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż niewypełnienie wymienionych w ust. 7 i 8 powyżej obowiązków może spowodować niemożność zgłoszenia szkody i odmowę wypłaty Wynajmującemu odszkodowania przez właściwy zakład ubezpieczeń, co rodzi odpowiedzialność wymienioną w niniejszym OWN.
 11. Każde zgłoszone / zidentyfikowane w Protokole odbioru uszkodzenie pojazdu będzie skutkować obciążeniem Najemcy karą umowną na zasadach opisanych w § 6 ust. 2-9 niniejszych OWN.
 12. Najemcy w razie awarii pojazdu lub jego uszkodzenia przysługuje pojazd zastępczy wyłącznie w przypadku, gdy pojazd był przedmiotem umowy najmu długoterminowego (w odniesieniu do umów najmu krótkoterminowego pojazd zastępczy nie przysługuje) przez okres i na warunkach opisanych poniżej:
 13. w przypadku szkody likwidowanej z OC sprawcy (szkoda bez winy Najemcy) - pojazd zastępczy przysługuje na okres naprawy, jednakże nie dłużej niż na okres wskazany przez ubezpieczyciela, potwierdzony gwarancją płatności ze strony ubezpieczyciela,
 14. w przypadku szkody likwidowanej z AC (szkoda z winy Najemcy) - pojazd zastępczy przysługuje na okres naprawy, jednakże nie dłużej niż na okres 5 dni kalendarzowych, chyba że strony ustaliły inaczej,
 15. w przypadku awarii pojazdu - pojazd zastępczy przysługuje na okres naprawy, jednakże nie dłużej niż na okres 5 dni kalendarzowych, chyba, że strony ustaliły inaczej,
 16. w przypadku usterki pojazdu, która usuwana jest w ramach gwarancji – pojazd zastępczy przysługuje na czas naprawy, jednakże nie dłużej niż na okres 5 dni kalendarzowych, chyba, że strony ustaliły inaczej,
 17. w przypadku serwisu okresowego, przeglądu technicznego, wymiany opon - pojazd zastępczy przysługuje na czas wykonania usługi, jednakże nie dłużej niż na okres 24 godzin,
 18. Najemca nie ma prawa oddania pojazdu osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego używania. Naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej, w wysokości wskazanej w § 5 ust. 4 pkt 1) OWN.
 19. W przypadku, gdy Najemcą jest przedsiębiorca, Wynajmujący bądź inna osoba przez niego uprawniona ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu, zaś Najemca jest zobowiązany do umożliwienia kontroli.
 20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą po stronie Najemcy lub osób trzecich, a także za utratę pojazdu lub jego elementów, w przypadku gdy przedmiotowa szkoda/utrata pojazdu powstała w wyniku naruszenia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale, pozostałych postanowieniach OWN lub postanowieniach Umowy najmu.
 21. Za wszelkie naruszenia prawa z udziałem Pojazdu, w tym naruszenia skutkujące obciążeniami właściciela pojazdu w okresie najmu odpowiedzialność ponosi Najemca. W przypadku zwrócenia się przez uprawniony podmiot do Wynajmującego z żądaniem podania danych użytkownika pojazdu w czasie gdy doszło do naruszenia prawa z udziałem pojazdu, Wynajmujący przekaże temu podmiotowi dane Najemcy oraz dane osób wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy najmu, na co Najemca wyraża bezwarunkowo zgodę. W takich przypadkach Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kosztów obsługi obciążenia obliczonych według zasad określonych w 5 ust. 4 OWN. W przypadku otrzymania przez Wynajmującego pisma od właściwego organu, z którego będzie wynikał obowiązek uiszczenia należności, o których mowa w niniejszym punkcie, Wynajmujący niezwłocznie wezwie na piśmie, telefonicznie lub drogą elektroniczną Najemcę do uregulowania tych należności. Do wezwania załączona zostanie faktura obejmująca koszty obsługi obciążenia.

 § 5

OPŁATY

 1. Z tytułu użytkowania pojazdu w oparciu o postanowienia zawartej Umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do ponoszenia następujących kosztów:
 • czynszu najmu – w wysokości i terminach wskazanych na fakturze,
 • zaliczki na poczet czynszu wynikającego z Umowy najmu, jeśli zażąda tego Wynajmujący – w dniu zawarcia Umowy najmu,
 • kaucji zwrotnej, jeśli zażąda tego Wynajmujący – w dniu zawarcia Umowy najmu,
 • związanych z eksploatacją pojazdu w okresie najmu, w szczególności kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat i innych ciężarów stosownie do treści § 4 3 pkt 4 OWN,
 • opłat dodatkowych i pozostałych kosztów związanych z Umową najmu.

2. Czynsz najmu

 • Najemca obowiązany jest do zapłaty czynszu najmu w wysokości i terminach wskazanych na fakturze, nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 • Czynsz za najem naliczany jest od rozpoczęcia biegu okresu wynajmu w rozumieniu § 3 ust. 3 OWN.
 • Opóźnienie w zwrocie pojazdu przekraczające 1 godzinę umówionego terminu spowoduje naliczenie czynszu za każdą kolejną dobę, chyba, że Najemca nie ponosi winy w opóźnieniu. Faktura za okres bezumownego korzystania zostanie wystawiona nie później niż do końca miesiąca, w którym pojazd został zwrócony przez Najemcę / odzyskany przez Wynajmującego. Tak kalkulowana opłata za opóźnienie w zwrocie pojazdu nie wyłącza prawa Wynajmującego do naliczania jednorazowej kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 6 OWN.
 • Czynsz uiszczany przez Najemcę zgodnie z postanowieniami Umowy najmu pojazdu uwzględnia ubezpieczenia komunikacyjne OC oraz AC.

3. Kaucja zwrotna

 • Najpóźniej w chwili wydania pojazdu Wynajmujący może zobowiązać Najemcę do wpłacenia kaucji zwrotnej w określonej wysokości celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu, opłat dodatkowych i/lub pozostałych kosztów, o których mowa w § 5 ust. 4 OWN i/lub kar umownych związanych z uszkodzeniem pojazdu lub rozwiązaniem Umowy z winy Najemcy ze skutkiem natychmiastowym oraz pozostałych roszczeń odszkodowawczych, o których mowa w § 6 OWN.
 • Najemca dokona wpłaty kaucji na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w Umowie najmu, gotówką w kasie Wynajmującego lub przy użyciu karty płatniczej. Kwota kaucji wpłacona przez Najemcę gotówką w kasie lub przy użyciu karty płatniczej, będzie niezwłocznie przeksięgowywana przez Wynajmującego na rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 • Wynajmujący uprawniony jest do pokrycia z wpłaconej kaucji zaległości Najemcy w płatnościach z tytułu czynszu najmu, opłat dodatkowych i/lub pozostałych kosztów, o których mowa w § 5 ust. 4 OWN i/lub kar umownych związanych z uszkodzeniem pojazdu lub rozwiązaniem Umowy z winy Najemcy ze skutkiem natychmiastowym oraz pozostałych roszczeń odszkodowawczych, o których mowa w § 6 OWN. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego od Najemcy należności wynikających z Umowy najmu przekraczających wartość kaucji.
 • Po każdorazowym rozliczeniu zaległości z tytułu Umowy najmu z wartością wpłaconej kaucji Najemca otrzyma od Wynajmującego na wskazany w komparycji Umowy najmu adres e-mail Najemcy zawiadomienie o dokonanym rozliczeniu. Zawiadomienie będzie wskazywało podstawę przeprowadzenia rozliczenia, np. dane faktury VAT / noty księgowej oraz kwotę rozliczenia.
 • W przypadku prawidłowego wykonania Umowy najmu i zgodnego z nią zdania pojazdu, kaucja zostanie zwrócona Najemcy w terminie 14 dni w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości wpłaconej sumy. Zwrot kaucji nastąpi na podstawie pisemnej lub przesłanej za pośrednictwem e-maila dyspozycji/oświadczenia Najemcy z żądaniem zwrotu kaucji na wskazany w przedmiotowym oświadczeniu numer rachunku bankowego. W przypadku, gdy wpłaty kaucji dokonano przelewem bankowym, zwrot kaucji nastąpi na rachunek bankowy, z którego kaucja została wpłacona.

4. Opłaty dodatkowe oraz pozostałe koszty:

 • Wynajmujący pobiera od Najemcy opłatę dodatkową z tytułu:

Zdarzenie będące podstawą naliczenia opłaty dodatkowej

Wysokość opłaty dodatkowej netto

Wysokość opłaty dodatkowej brutto

przekroczenie górnej granicy przebiegu wskazanej w Umowie najmu

stawka za 1 km 0,19 do 0,49 zł - szczegółowo wskazana w Umowie najmu

stawka za 1 km 0,23 do 0,60 zł + VAT- szczegółowo wskazana w Umowie najmu

zwiększenie dobowego limitu kilometrów o 100 km/ na dobę w zależności od klasy pojazdu:

B - MIEJSKIE

C - CROSSOVER

S - SUV.MAŁE

C - CROSSOVER.A

C - KOMPAKTOWE

C - KOMPAKTOWE.A

C - CROSSOVER.V

C - PREMIUM.M

C - PREMIUM

D - PREMIUM

D - ŚREDNIA.M

D - ŚREDNIA

D - ŚREDNIA.A

S - SUV.DUŻE.V

S - SUV.ŚREDNI.V

E - WYŻSZA.M

E - WYŻSZA

S - SUV Premium

S - SUV.DUŻE

S - SUV.ŚREDNI.A

S - SUV.ŚREDNIE

V - VAN.MINI

V - VAN.ŚREDNIE

V - VAN.VANY

X - DOSTAWCZE

X - TERENOWE

 
 

 30,00 zł/doba

 40,00 zł/doba

 40,00 zł/doba

 40,00 zł/doba

 40,00 zł/doba

 40,00 zł/doba

 50,00 zł/doba

 50,00 zł/doba

 50,00 zł/doba

 50,00 zł/doba

 50,00 zł/doba

 50,00 zł/doba

 50,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 60,00 zł/doba

 
 

36,90 zł/doba

49,20 zł/doba

49,20 zł/doba

49,20 zł/doba

49,20 zł/doba

49,20 zł/doba

61,50 zł/doba

61,50 zł/doba

61,50 zł/doba

61,50 zł/doba

61,50 zł/doba

61,50 zł/doba

61,50 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

73,80 zł/doba

przywrócenie pojazdu do stanu czystości z chwili wydania pojazdu (mycie i czyszczenie zewnątrz)

50,00 zł

61,50 zł

przywrócenie wnętrza pojazdu do stanu czystości z chwili wydania pojazdu (zabrudzenia nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce lub w bagażniku)

250,00 zł

307,50 zł

udzielenie zgody na zwrot pojazdu poza godzinami pracy Wynajmującego lub zwrot pojazdu poza godzinami pracy Wynajmującego pomimo braku zgody Wynajmującego

100,00 zł

123,00 zł

udzielenie zgody na wyjazd pojazdu za granicę /każda rozpoczęta doba korzystania za pojazdu za granicą bez uzyskania zgody

200,00 zł jednorazowo

246,00 zł jednorazowo

rezygnacja z umowy najmu do 24 godzin przed datą wydania pojazdu

200,00

246,00 zł

obsługa obciążeń związanych z naruszeniem przepisów prawa ruchu drogowego i innych przepisów prawa / regulaminów - za każde zdarzenie (z podziałem na wysokość obciążenia)

A) 200,00 zł w przypadku wskazania sprawcy

B) 200,00 zł + kwota mandatu w momencie poniesienia kosztów przez Wynajmującego

A) 246,00 zł w przypadku wskazania sprawcy

B) 246,00 zł + kwota mandatu w momencie poniesienia kosztów przez Wynajmującego

udzielenie zgody na zwrot pojazdu w innym miejscu niż wskazany w Umowie najmu,

200,00 zł + 2,00 zł za km od najbliższego oddziału

246,00 zł + 2,46 zł za km od najbliższego oddziału

udzielenie zgody na korzystanie z pojazdu przez dodatkowego kierowcę

10,00 zł za każdą dobę

12,30 zł za każdą dobę

uszkodzenie, zgubienie, utrata kluczyków do pojazdu lub pilota do pojazdu

2 000,00 zł

2.460,00 zł

uszkodzenie, zgubienie, utrata dokumentów pojazdu

500,00 zł

615,00 zł

zgubienie, utrata polisy ubezpieczeniowej pojazdu

100,00 zł

123,00 zł

uszkodzenie, zgubienie, utrata tablicy rejestracyjnej pojazdu lub naklejki rejestracyjnej na szybę pojazdu

1 000,00 zł (za każdy przypadek)

1.230,00 zł (za każdy przypadek)

naruszenie zakazu palenia tytoniu w pojeździe

500,00 zł (za każdy przypadek)

615,00 zł (za każdy przypadek)

jazda pojazdem z prędkością powyżej 150 km/h

300,00 zł (za każdy przypadek)

369,00 zł (za każdy przypadek)

naruszenie zakazu przewożenia zwierząt w pojeździe

200,00 zł (za każdy przypadek)

246,00 zł (za każdy przypadek)

doprowadzenie przez Najemcę do utraty gwarancji na pojazd

2 500,00 zł (za każdy przypadek)

3.075,00 zł (za każdy przypadek)

zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa

500,00 zł + koszty naprawy

615,00 zł + koszt naprawy

demontaż, zamiana części pojazdu lub montaż, przeróbka części pojazdu bez zgody Wynajmującego

2.500,00 zł (za każdy przypadek)

3.075,00 zł (za każdy przypadek)

oddanie pojazdu w najem lub do bezpłatnego używania bez pisemnej zgody Wynajmującego

2.500,00 zł (za każdy przypadek)

3.075,00 zł (za każdy przypadek)

wyjazd pojazdem poza granice RP bez pisemnej zgody Wynajmującego

2.500,00 zł (za każdy przypadek)

3.075,00 zł (za każdy przypadek)

zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa niż wskazana przy jego wydaniu 

75 % - 200,00 zł

50 % - 300,00 zł

25 % - 400,00 zł

0% - 500,00 zł

75 % - 246,00 zł

50 % - 369,00 zł

25 % - 492,00 zł

0% - 615,00 zł

wyposażenie pojazdu w fotelik dla dziecka

50,00 zł jednorazowo za szt.

61,50 zł jednorazowo za szt.

wyposażenie pojazdu w podkładkę dla dziecka

50,00 zł jednorazowo za szt.

61,50 zł jednorazowo za szt.

zniesienie obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 OWN w wysokości zależnej od klasy pojazdu:

B - MIEJSKIE

C - CROSSOVER

S - SUV.MAŁE

C - CROSSOVER.A

C - KOMPAKTOWE

C - KOMPAKTOWE.A

C - CROSSOVER.V

C - PREMIUM.M

C - PREMIUM

D - PREMIUM

D - ŚREDNIA.M

D - ŚREDNIA

D - ŚREDNIA.A

S - SUV.DUŻE.V

S - SUV.ŚREDNI.V

E - WYŻSZA.M

E - WYŻSZA

S - SUV Premium

S - SUV.DUŻE

S - SUV.ŚREDNI.A

S - SUV.ŚREDNIE

V - VAN.MINI

V - VAN.ŚREDNIE

V - VAN.VANY

X - DOSTAWCZE

X - TERENOWE

 
 
 
 

50,00 zł / doba

70,00 zł / doba

70,00 zł / doba

70,00 zł / doba

70,00 zł / doba

70,00 zł / doba

80,00 zł / doba

80,00 zł / doba

80,00 zł / doba

80,00 zł / doba

80,00 zł / doba

80,00 zł / doba

80,00 zł / doba

100,00 zł / doba

100,00 zł / doba

100,00 zł / doba

100,00 zł / doba

100,00 zł / doba

100,00 zł / doba

100,00 zł / doba

100,00 zł / doba

100,00 zł / doba

100,00 zł /doba

100,00 zł /doba

100,00 zł /doba

100,00 zł / doba

 
 
 
 

61,50 zł / doba

86,10 zł / doba

86,10 zł / doba

86,10 zł / doba

86,10 zł / doba

86,10 zł / doba

98,40 zł / doba

98,40 zł / doba

98,40 zł / doba

98,40 zł / doba

98,40 zł / doba

98,40 zł / doba

98,40 zł / doba

123,00 zł / doba

123,00 zł / doba

123,00 zł / doba

123,00 zł / doba

123,00 zł / doba

123,00 zł /doba

123,00 zł /doba

123,00 zł /doba

123,00 zł / doba

123,00 zł / doba

123,00 zł / doba

123,00 zł / doba

123,00 zł / doba

 • Najemca zostanie obciążony pozostałymi kosztami:
  1. związanymi z Umową najmu, w szczególności:
   1. wszelkimi kosztami związanymi z odzyskaniem przez Wynajmującego pojazdu, w tym kosztami holowania pojazdu,
   2. kosztami faktycznej naprawy pojazdu poniesionymi w trakcie trwania Umowy najmu przez Wynajmującego lub kosztami naprawy pojazdu skalkulowanymi w oparciu o Kosztorys naprawy, w części niepokrytej przez ubezpieczyciela pojazdu.
  2. bezumownego korzystania z pojazdu skalkulowanymi za każdy dzień opóźnienia w zwrocie pojazdu i dwukrotności stawki dziennej wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy najmu.
 • Opłata dodatkowa oraz pozostałe koszty zostaną wykazane w odrębnej fakturze lub w fakturze za czynsz najmu za okres rozliczeniowy związany z wystąpieniem jednego ze zdarzeń opisanych w pkt 2) ppkt a. i b. powyżej, związanych z ich naliczeniem i płatne będą w terminie wskazanym na fakturze, nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

§ 6

UBEZPIECZENIE POJAZDU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY. KARY UMOWNE

 1. Pojazd będący przedmiotem Umowy najmu posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW. Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia i ma świadomość obowiązków umownych, w szczególności terminu i zakresu zgłoszenia szkody. W szczególności Najemca ma świadomość, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje m.in. szkód w przypadku: ucieczki z miejsca zdarzenia, złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody, kierowania pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy. Najemca ma nadto świadomość, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem.
 1. W przypadku powstania szkody po stronie Wynajmującego wynikającej z uszkodzenia pojazdu, niezależnie od tego czy do uszkodzenia pojazdu doszło podczas użytkowania przez Najemcę pojazdu w oparciu o postanowienia Umowy najmu, po zakończeniu Umowy najmu (upływ okresu na jaki Umowa najmu była zawarta, porozumienie stron o zakończeniu Umowy najmu), czy też po rozwiązaniu Umowy najmu przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym oraz niezależnie od tego czy i w jakim stopniu Najemca przyczynił się do powstania uszkodzenia, Najemca obowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej od każdego zgłoszonego i/lub zidentyfikowanego Protokołem odbioru uszkodzenia pojazdu w wysokości uzależnionej od klasy wynajmowanego pojazdu, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Opis Klasa

Kara umowna

B - MIEJSKIE

2.000,00 zł

C - CROSSOVER

3.000,00 zł

S - SUV.MAŁE

3.000,00 zł

C - CROSSOVER.A

3.000,00 zł

C - KOMPAKTOWE

3.000,00 zł

C - KOMPAKTOWE.A

3.500,00 zł

C - CROSSOVER.V

5.000,00 zł

C - PREMIUM.M

3.500,00 zł

C - PREMIUM

4.000,00 zł

D - PREMIUM

4.000,00 zł

D - ŚREDNIA.M

4.000,00 zł

D - ŚREDNIA

4.000,00 zł

D - ŚREDNIA.A

4.000,00 zł

S - SUV.DUŻE.V

8.000,00 zł

S - SUV.ŚREDNI.V

8.000,00 zł

E - WYŻSZA.M

8.000,00 zł

E - WYŻSZA

8.000,00 zł

S - SUV Premium

4.000,00 zł

S - SUV.DUŻE

4.000,00 zł

S - SUV.ŚREDNI.A

4.000,00 zł

S - SUV.ŚREDNIE

4.000,00 zł

V - VAN.MINI

4.000,00 zł

V - VAN.ŚREDNIE

4.000,00 zł

V - VAN.VANY

4.000,00 zł

X - DOSTAWCZE

4.000,00 zł

X - TERENOWE

4.000,00 zł

 1. Klasa pojazdu, od której uzależniona jest wysokość kary umownej zgodnie z treścią ust. 2 powyżej, wskazywana jest każdorazowo w § 1 ust. 1 Umowy najmu.
 2. Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej, o której mowa w pkt 2 powyżej niezależnie od wysokości rzeczywistej szkody Wynajmującego i niezależnie od wysokości otrzymanego odszkodowania przez Wynajmującego od ubezpieczyciela pojazdu.
 3. Kara umowna, o której mowa w pkt 2 powyżej, przysługuje Wynajmującemu od każdej szkody z osobna powstałej w ramach każdego odrębnego zdarzenia powodującego powstanie szkody.
 4. W przypadku, w którym kara umowna, nałożona zgodnie z treścią ust. 2-5 powyżej, wiąże się z uszkodzeniem pojazdu, które zostało zidentyfikowane w Protokole odbioru sporządzonym w sytuacjach opisanych w 7 ust. 9 OWN lub protokole sporządzonym w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy najmu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty 2-krotności, określonej w ust. 2 powyżej, kary umownej.
 5. Jeśli wynikający z Kosztorysu naprawy sporządzonego przez Wynajmującego rozmiar szkody, stwierdzonej przez Wynajmującego po zakończeniu Umowy najmu, w sytuacjach o których mowa § 7 ust. 9 OWN lub podczas sporządzania protokołu odbioru w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy najmu, związanej z uszkodzeniem pojazdu znacząco (dwukrotnie) przekroczy wysokość kary umownej określonej w ust. 6 powyżej, Najemca obowiązany będzie do wyrównania szkody na zasadach ogólnych, do jej pełnej wysokości.
 6. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w niniejszym rozdziale OWN, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za naruszenie obowiązków umownych o charakterze niepieniężnym, wskazanych w Umowie najmu.
 7. Konsumenci odpowiadają za zapłatę kar umownych, o których mowa w niniejszych OWN oraz Umowie najmu, jeśli szkody określone wynikają z ich winy, przez którą rozumieć należy zarówno winę umyślną, jak i nieumyślną, w tym rażące niedbalstwo. 

§ 7

ZAKOŃCZENIE NAJMU. ZWROT POJAZDU

 1. Najemca obowiązany jest zwrócić pojazd Wynajmującemu w miejscu i terminie wskazanym w Umowie najmu lub w oświadczeniu Wynajmującego o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zwrot pojazdu w innym miejscu niż wskazany w zdaniu poprzednim, wybranym przez Najemcę spośród miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszych OWN, jest możliwy wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez Najemcę Wynajmującemu pisemnie lub elektronicznie na adres Wynajmującego wskazany w komparycji Umowy woli zwrotu pojazdu w tym miejscu na co najmniej 3 dni przed terminem zwrotu pojazdu określonym w Umowie lub w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy oraz uzyskania pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Najemcy wskazany w komparycji Umowy zgody Wynajmującego na zwrot pojazdu we wskazanym przez Najemcę miejscu. Najemca obowiązany jest w takim przypadku do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z treścią § 5 ust. 4 pkt 1) OWN.
 2. Przedłużenie najmu pojazdu jest możliwe wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez Najemcę Wynajmującemu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wynajmującego wskazany w komparycji Umowy woli przedłużenia najmu na co najmniej 24 godziny przed terminem zwrotu pojazdu określonym w Umowie oraz uzyskania udokumentowanej zgody Wynajmującego na przedłużenie Umowy najmu.
 3. Pojazd w momencie zdania musi znajdować się w stanie niepogorszonym, z ilością paliwa, z jaką pojazd został Najemcy wydany, czysty, z dokumentami i wyposażeniem wydanym, pod rygorem obciążenia Najemcy opłatami dodatkowymi zgodnie z treścią § 5 ust. 4 pkt 1) OWN.
 4. W przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie pojazdu, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy najmu, Wynajmujący skieruje do Najemcy pisemne i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w komparycji Umowy najmu, wezwanie do zwrotu pojazdu.
 5. W przypadku braku zwrotu przez Najemcę pojazdu w zakreślonym, stosownie do treści ust. 4 powyżej, terminie, Wynajmujący podejmie wszelkie czynności przewidziane prawem zmierzające do przymusowego odbioru pojazdu, w szczególności może:
  1. powiadomić odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia pojazdu i/lub skierować sprawę o wydanie pojazdu na drogę postępowania sądowego,
  2. odciąć dopływ paliwa i tym samym uniemożliwić poruszanie się pojazdem,
  3. wejść na teren, do którego Najemca posiada tytuł prawny, celem odebrania pojazdu, również za pośrednictwem umocowanych osób trzecich.

Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z odzyskaniem przez Wynajmującego pojazdu, w tym kosztami holowania pojazdu oraz kosztami bezumownego korzystania z pojazdu, stosownie do treści § 5 ust. 4 pkt 2) OWN.

 1. W dniu następującym po dniu bezskutecznego upływu wyznaczonego Najemcy terminu na dokonanie zwrotu pojazdu – wskazanego w skierowanym do niego wezwaniu lub oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy z winy Najemcy ze skutkiem natychmiastowym, Wynajmujący obciąży Najemcę jednorazową karą umowną w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w oparciu o wystawioną i przesłaną Najemcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w komparycji Umowy najmu, notę księgową. Zapłata kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wpływa na obowiązek Najemcy pokrycia pozostałych kosztów, w tym związanych z odzyskaniem przez Wynajmującego pojazdu, o których mowa w ust. 5 powyżej.
 2. Stan pojazdu w chwili zwrotu ustalany jest w protokole odbioru. Ustalenia protokolarnego odbioru pojazdu są wiążące dla Stron.
 3. Odbiór pojazdu może odbyć się z udziałem wyłącznie Wynajmującego w następujących przypadkach:
  1. porzucenia pojazdu przez Najemcę,
  2. przymusowego odbioru pojazdu w przypadkach wymienionych w Umowie najmu lub OWN,
  3. zwrotu pojazdu poza godzinami pracy Wynajmującego lub w innym miejscu niż wskazany w Umowie Najmu.
 4. Protokół odbioru w przypadkach wymienionych w ust. 8 powyżej, potwierdzający odbiór pojazdu przez Wynajmującego, sporządzany jest w najbliższym możliwym dla Wynajmującego terminie. Protokół odbioru przesyłany jest do Najemcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Najemcy wskazany w komparycji Umowy najmu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli z Umowy najmu lub OWU wynika termin zapłaty przez Najemcę określonych należności, Najemca zobowiązany jest do ich zapłaty w terminach wskazanych w wystawionej przez Wynajmującego fakturze VAT lub nocie księgowej.
 2. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Umową najmu oraz OWN i w pełni akceptuje wszystkie ich warunki, a także, że otrzymał OWN przed zawarciem Umowy najmu, co potwierdził własnoręcznym podpisem na przedłożonym dokumencie, na tablecie lub innym podobnym urządzeniu mobilnym z warstwą biometryczną oraz z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem lub, że otrzymał treść OWN w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w pojeździe przez Najemcę. Wynajmujący uprawniony jest, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do odbioru rzeczy pozostawionych lub przewożonych w pojeździe, do zniszczenia przedmiotowych rzeczy na koszt i ryzyko Najemcy.
 4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Zapisu nie stosuje się do umów zawartych z konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Wynajmujący informować będzie Najemcę o wszelkich zmianach OWN za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres Najemcy wskazany w komparycji Umowy najmu. Najemca, w przypadku gdy nie wyraża zgody na zmianę OWN, uprawniony jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Wynajmującego do oświadczenia pisemnie, iż nie akceptuje zmiany OWN. W sytuacji takiej Umowa ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego oświadczenia Najemcy o braku akceptacji w zakresie zmiany OWN. Najemca obowiązany jest do zwrotu Samochodu w dniu rozwiązania umowy najmu. W przypadku braku sprzeciwu Najemcy co do zmian OWN, zmiany te obowiązują począwszy od 8 dnia od dnia otrzymania przez Najemcę informacji od Wynajmującego, stosownie do zdania pierwszego niniejszego ustępu.
 6. Strony dokonywać mogą zmiany Umowy najmu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez wymianę wiadomości e-mail na adresy stron wskazane w komparycji Umowy najmu. W odniesieniu od oświadczeń stron Umowy najmu w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy najmu, wypowiedzenia Umowy Najmu lub rozwiązania Umowy najmu za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Wynajmujący i Najemca dopuszczają formę pisemną lub formę elektroniczną w postaci wysłania wiadomości e-mail z oświadczeniem woli na adres e-mail drugiej strony wskazany w komparycji Umowy najmu.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi OWN oraz umową najmu zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Niniejsze OWN obowiązują od dnia 09.01.2023.